Privacyverklaring

Privacyverklaring Meewis Notarissen B.V.

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt


Onze contactgegevens
 Naam kantoor :  Meewis Notarissen B.V.
   :  (tevens handelend onder de naam Easy Langstraat Notarissen)
 Adres :  Mr. Van Coothstraat 34a
 Postcode / Plaats  :  5141 ES Waalwijk
 Contactpersoon  :  Mr. K.J.A. Labout-de Jong, notaris
 E-mailadres  :  info@meewisnotarissen.nl

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.


Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren en moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.
Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • De verwerking bij legalisaties van handtekeningen van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • uitvoering van de overeenkomst ter bevestiging van de echtheid van de handtekening op verzoek van de cliënt.
 • De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de adviespraktijk heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de cliënt en overige bij de handeling betrokken partijen.
 • De verwerking van persoonsgegevens door middel van doorzending van concepten en dossierstukken aan derden met toestemming van de cliënt heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden
  • het informeren van derden op verzoek en met toestemming van de cliënt.
 • De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening waaraan géén authentieke akte gekoppeld is heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de cliënt en overige bij de handeling betrokken partijen
  • uitvoering van een rechterlijke beschikking.
 • De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de afwikkeling van nalatenschappen heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de cliënt en overige bij de handeling betrokken partijen.
  • uitvoering van een rechterlijke beschikking.
 • De verwerking van persoonsgegevens door middel van doorzending ten behoeve van de inschrijving van gegevens of (notariële) akten in registers heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Het kenbaar maken van het betrokken feit op grond van een wettelijke verplichting respectievelijk de toestemming van de cliënt.
 • De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens voor aanleg registratie ten behoeve van het afgeven van offertes, acquisitie en/of nieuwsbrieven (etc.) heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • marketing en acquisitie voor geïnteresseerde bestaande en potentiële cliënten
 • De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van relatiebeheer met de zakelijke contactpersonen in de keten waaronder andere deskundigen heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • informeren en faciliteren van de samenwerkende deskundigen in de keten.
 • De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administratie heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen van cliënten, debiteuren en/of crediteuren.
 • De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het verwijderen daarvan heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • het voldoen aan een verplichting binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt; met dien verstande dat hieraan in veel gevallen wegens een wettelijke bewaarplicht geen gehoor aan kan worden gegeven.
 • De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de afgifte van een grosse van de akte heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • wettelijke verplichting en het uitvoeren van een opdracht van een cliënt
 • De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • het kunnen voeren van verweer in mogelijke (tuchtrechtelijke) procedures.
  • Het kunnen waarborgen van de rechtszekerheid.
Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • (Openbare) registers, waaronder het Kadaster, het Handelsregister, de Basis Registratie Personen, het Centraal Insolventie Register, het curatele- en bewindregister en het Verificatie Identificatie Systeem;
 • makelaar of andere adviseurs in verband met een koopovereenkomst, hypotheekakte of andere akte waarin u één van de partijen bent;
 • andere ketenpartners zoals accountants, fiscalisten of (juridisch) adviseurs;
 • schenker, testateur of volmachtgever;
 • schuldeiser;
 • overige betrokken comparanten bij een akte;
 • Financial Intelligence Unit (FIU), mits daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB);
 • Belastingdienst;
 • Registerhouders zoals het Kadaster en het Handelsregister;
 • Financial Intelligence Unit (FIU), mits daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • Door cliënten ingeschakelde ketenpartners (zoals makelaars, hypotheekadviseurs) na verkregen toestemming door cliënt.

Persoonsgegevens worden zonder toestemming van cliënt door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie (die geen ketenpartner is).

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@meewisnotarissen.nl (contactpersoon: mr. K.J.A. Labout-de Jong). U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Indien uw dossier valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme dient Meewis Notarissen een cliëntenonderzoek uit te voeren alvorens uw dossier in behandeling kan worden genomen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om een opdracht voor dienstverlening pas daadwerkelijk te aanvaarden nadat het cliëntenonderzoek volledig is afgerond. Het feit dat wij voorafgaand aan de afronding van het cliëntenonderzoek reeds werkzaamheden hebben verricht in uw dossier houdt uitdrukkelijk niet een aanvaarding van de verleende opdracht tot dienstverlening in.