Levenstestament

Door het ondertekenen van een notariële volmacht biedt u aan uw echtgenoot, kinderen of vertrouweling de mogelijkheid om namens u rechtshandelingen te verrichten. Indien u nog goed zelf in staat bent om alle rechtshandelingen te verrichten kunt u aangeven dat u de volmacht pas in wil laten gaan op het moment dat u het zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie of een herseninfarct. De volmacht kan alleen gebruikt worden als u nog leeft, immers indien u komt te overlijden zal uw testament (of het wettelijk erfrecht) worden uitgevoerd.

Het voordeel van een notariële volmacht is gelegen in het feit dat de gevolmachtigde direct (of na ontvangst van een verklaring van de medisch deskundige) gebruik kan maken van de volmacht en de benodigde rechtshandelingen namens u kan verrichten. Als u geen notariële volmacht heeft ondertekend en u kunt uw financiële belangen niet langer meer zelf behartigen, dan zijn de mensen in uw nabije omgeving genoodzaakt bij de rechter een procedure tot onder curatele stelling of onder bewindstelling van uw vermogen op te starten. 

Pas nadat de onder curatele stelling of onder bewindstelling door de rechter is uitgesproken kunnen er weer rechtshandelingen met betrekking tot uw vermogen worden verricht. Het instellen van voormelde procedures duurt vaak een aantal weken. Vervolgens moet elk jaar door de curator of bewindvoerder een vermogensoverzicht worden overlegd bij de rechter. 

Ook moet er vooraf toestemming van de rechter worden gevraagd voor bepaalde rechtshandelingen (bijvoorbeeld de verkoop van het woonhuis) en grote uitgaven. Indien u een notariële volmacht tekent, al dan niet ingaande op het moment dat u het niet meer zelf kunt, kunnen de mensen in uw naaste omgeving (eventueel na ontvangst van de verklaring van de medisch deskunige), direct gebruik maken van de volmacht en de benodigde rechtshandelingen verrichten en hoeven zij niet weken te wachten, toestemming aan de rechter te vragen of jaarlijks verantwoording aan de rechter af te leggen.

Aandachtspunten:

  • U kunt kiezen voor een algemene notariële volmacht waarbij de gevolmachtigde alle rechtshandelingen op elk gebied namens u mag verrichten;
  • U kunt kiezen voor een beperkte notariële volmacht waarbij u aangeeft dat de gevolmachtigde namens u bijvoorbeeld wel de overdracht van de eigen woning mag regelen maar geen overige rechtshandelingen.