Vereniging & Stichting

Keuze voor vereniging of stichting

Indien u in groepsverband een activiteit beoefent (denk aan sporten, kaarten, vissen, beleggen enzovoorts) komt er bijna altijd wel een moment dat u zich als groep af gaat vragen of het niet verstandiger is om enige rechtspersoonlijkheid aan uw groep toe te kennen, bijvoorbeeld omdat u als groep subsidie wil gaan aanvragen, investeringen moet gaan doen of omdat u geconfronteerd wordt met bestuurdersaansprakelijkheid. Wij adviseren u om voorafgaand aan de keuze voor een vereniging of stichting contact met ons op te nemen voor een informatief gesprek. Iedere groep heeft namelijk zijn eigen activiteiten en zo kan het voorkomen dat voor de ene groep de stichting zich prima leent, terwijl voor de andere groep het verstandiger is om voor een vereniging te kiezen. 

Een vereniging of stichting heeft regels. Deze regels worden vastgelegd in de statuten. Op grond van de wet moeten de statuten van een stichting altijd worden vastgelegd bij notariële akte. De statuten van de vereniging kunnen worden vastgelegd bij notariële akte. Kiest een vereniging ervoor om niet naar de notaris te gaan dan kan dit gevolgen hebben voor bepaalde rechtshandelingen en de bestuurdersaansprakelijkheid (zie hierna). 

Vereniging

Indien u in groepsverband sport- of gezelligheidsactiviteiten beoefent, is in het algemeen de vereniging de meest voor de hand liggende rechtspersoon. 

Een vereniging is een rechtspersoon met ten minste twee organen: een bestuur en een algemene ledenvergadering. De wetgever heeft bepaald dat de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is binnen de vereniging en altijd het laatste woord heeft. Het bestuur wordt benoemd, ontslagen en/of geschorst door de algemene ledenvergadering. Daarnaast is het bestuur belast met de dagelijkse gang van zaken. 

De regels van de vereniging staan vermeld in de statuten. In de statuten staat bijvoorbeeld vermeld uit hoeveel leden het bestuur bestaat en welke taken het bestuur heeft en welke taken de algemene ledenvergadering heeft. Ook staat omschreven wie allemaal lid kan worden van de vereniging. 

Aandachtspunten:

  • Indien u kiest voor een informele vereniging (zonder notariële statuten) mag de vereniging een aantal rechtshandelingen niet verrichten (bijvoorbeeld besluiten tot aankoop van onroerende zaken of het doen van borgstellingen) en zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk naast de vereniging;
  • Voor het oprichten van een vereniging zijn ten minste twee personen nodig;
  • Denk aan de mogelijkheid voor het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Stichting

De keuze voor een stichting wordt regelmatig gemaakt door groepen die zich bijvoorbeeld bezighouden met liefdadigheidszaken, culturele zaken, ontwikkelingshulp of onderwijs. 

Een stichting is een rechtspersoon met ten minste één orgaan: het bestuur. De wet geeft weinig regels over de stichting. Indien er geen controleorgaan is ingesteld beslist de rechter op het moment dat er dingen niet goed lopen. Normaal gesproken benoemt, ontslaat of schorst het bestuur zichzelf (coëptatie). Dit kan anders zijn indien er een extra orgaan wordt ingesteld (bijvoorbeeld een Raad van Toezicht). 

De regels van de stichting staan altijd vermeld in een notariële akte. Een belangrijk verschil met de vereniging is de besteding van het vermogen. Een stichting mag geen winst uitkeren aan oprichters en het vermogen van de stichting is begrensd en mag alleen overeenkomstig het doel worden besteed. 

Aandachtspunten:

  •     Een stichting kan worden opgericht door één persoon;
  •     In de naam van de stichting dient altijd het woord "stichting" voor te komen;
  •     Denk aan de mogelijkheid voor het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.