Wijzigingen AWBZ


Per 1 januari 2013 is de berekening van de eigen bijdrage indien u verblijft in een AWBZ instelling waar u zorg krijgt ingrijpend veranderd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en van een deel van uw vermogen. Er bestaat een lage eigen bijdrage (minimaal € 152,00 per maand en maximaal € 797,80) en een hoge eigen bijdrage (maximaal € 2.189,20 per maand). De hoge eigen bijdrage geldt indien de lage eigen bijdrage niet van toepassing is.

Berekening
Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt onder meer gekeken naar het vermogen dat u voor de inkomstenbelasting aangeeft in box 3 (bijvoorbeeld uw spaargeld). Een eigen woning die niet in box 3 valt, telt niet mee voor de berekening van de eigen bijdrage. Dit is het geval wanneer een woning eigendom is en wordt bewoond als hoofdverblijf. De woning valt dan voor de inkomstenbelasting in box 1.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is afhankelijk van uw bijdrageplichtig inkomen. Dit bestaat uit uw verzamelinkomen (inkomen in box 1, 2 en 3) en 8% van het vermogen dat de grondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen vormt. Onder grondslag sparen en beleggen wordt verstaan het deel van uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen (voor 1 persoon is het heffingsvrije vermogen € 21.139,00 en voor 2 personen bedraagt het € 42.278,00).

Peildatum
Het peiljaar voor de vaststelling van de omvang van uw vermogen is het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin door u aanspraak wordt gemaakt op de zorg. Indien u bijvoorbeeld in maart 2014 aanspraak maakt op de zorg, geldt als peiljaar voor de omvang van box 3 het jaar 2012.

Eigen woning van box 1 naar box 3
Als één van de partners de woning verlaat en naar AWBZ-instelling gaat en de andere partner blijft in de eigen woning achter, dan wordt het aandeel van de vertrekkende partner nog 2 jaar na het verlaten van de woning als een eigen woning gezien die in box 1 valt. Mocht de woning leeg te koop staan, dan is de termijn nog langer, namelijk het jaar van leeg te koop te zetten en de daaropvolgende 2 jaar. Op het moment dat de woning wordt verkocht, dan valt de verkoopopbrengst in box 3.

Mogelijkheden
Er zijn diverse oplossingen mogelijk. Een van de mogelijkheden om het vermogen in box 3 te verminderen - en de eigen bijdrage te verlagen - is bijvoorbeeld het doen van schenkingen aan uw kinderen. Indien u uw vermogen nog niet daadwerkelijk wenst over te hevelen naar uw kinderen, maar wel uw vermogen wenst te verminderen vanwege de wijzigingen in de AWBZ, kunt u een zogenaamde schenking op papier overwegen. In een notariële akte legt u dan een schenking aan uw kinderen middels schuldig erkenning vast, zonder dat u al daadwerkelijk geld aan uw kinderen schenkt. Een schenking op papier is echter wel gebonden aan fiscale regels.

Uw persoonlijke situatie
Iedere situatie is anders waardoor er niet een algemeen advies kan worden gegeven. Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie neem dan gerust contact met ons op of kom naar het inloopspreekuur op vrijdagmorgen. Wij zijn u graag van dienst.

Kantoor gesloten
Op 23 december is ons kantoor gesloten.
Gratis inloopspreekuur
Bekijk hier het schema voor de inloopspreekuren van de komende maanden.
Locatie Waalwijk
Mr. van Coothstraat 34a
5141 ES Waalwijk
 
Correspondentie adres
Postbus 9
5140 AA Waalwijk
 
Tel: 0416 33 26 12
Fax: 0416 33 57 42
info@meewisnotarissen.nl