Hypotheek bij aankoop woning


Indien u een geldlening nodig heeft voor de aankoop van uw nieuwe woning kunt u naar een bank gaan en vragen of de bank bereid is u een geldlening te verstrekken. De bank zal doorgaans aan u vragen of u een hypotheek wil verlenen op uw nieuwe woning. Voor de vestiging van een hypotheek dient u bij de notaris een hypotheekakte te ondertekenen. Net als bij de akte van levering wordt ook deze akte door de notaris ingeschreven bij het Kadaster.

Nadat de hypotheekakte is getekend dient u in principe elke maand de afgesproken rente te betalen aan de bank. Indien u de verschuldigde rente niet of niet tijdig betaalt kan de bank gebruik maken van het hypotheekrecht. Dit heeft tot gevolg dat de bank uw woning in het openbaar kan veilen. De veilingopbrengst mag de bank gebruiken voor aflossing van de openstaande schuld. Daarnaast heeft de bank het recht om zich met voorrang boven andere schuldeisers op de veilingopbrengst te verhalen. Het is mogelijk om met de bank af te spreken dat u een hogere inschrijving krijgt dan het geldbedrag dat u leent voor de aankoop.

Zolang u geen gebruik maakt van deze hogere inschrijving bent u ook geen rente verschuldigd over het hogere bedrag. Mocht u op een later tijdstip nog gaan verbouwen en hiervoor extra geld willen lenen bij de bank dan kunt u vragen of de bank bereid is om een extra bedrag aan u te lenen. Indien dit zo is, hoeft u wellicht niet opnieuw naar de notaris voor een nieuwe hypotheek. De extra geldlening zal worden verstrekt onder de alsdan tussen u en de bank nader overeen te komen voorwaarden. Een hogere inschrijving is niet in iedere situatie aan te raden, informeert u zich goed over uw specifieke situatie.

Oversluiting bestaande hypotheek
Indien u een nieuwe hypotheek afsluit en de bestaande hypotheek aflost, worden aan u kosten in rekening gebracht voor de doorhaling bij het Kadaster van de bestaande hypotheek (royementskosten).

De notaris vraagt bij uw huidige bank een aflossingsnota op en zorgt ervoor dat het verschuldigde bedrag aan de bank betaald wordt nadat u de nieuwe hypotheekakte heeft getekend.

De betaling van de bestaande hypotheek mag pas plaatsvinden nadat de notaris van het Kadaster bericht heeft ontvangen dat de nieuwe hypotheek juist is ingeschreven en dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen. Doorgaans duurt deze procedure twee werkdagen waardoor u op uw afrekening twee of meer dagen dagrente ziet staan.

Zouden wij die niet in rekening brengen dan krijgt u achteraf van de bank nog een correctie en geeft de bank geen toestemming om de oude hypotheek door te halen bij het Kadaster omdat u dan niet het totaal verschuldigde bedrag heeft betaald.

Tweede hypotheek
Wanneer u bijvoorbeeld gaat verbouwen en u heeft geen verhoogde inschrijving op uw bestaande hypotheek (zie hiervoor) zal de bank aan u vragen om een tweede of derde hypotheek te verlenen op uw woning. Indien u hiermee instemt kunt u naar de notaris te gaan voor het ondertekenen van de (nieuwe) hypotheekakte. Een dergelijke afspraak bij de notaris kan doorgaans vrij snel worden ingepland omdat er geen aflossingen of andere zaken dienen plaats te vinden.

De nieuwe hypotheekakte zal door de notaris worden ingeschreven bij het Kadaster. De uitbetaling aan u van de hypotheekgelden mag pas plaatsvinden nadat de notaris van het Kadaster bericht heeft ontvangen dat de (nieuwe) hypotheek juist is ingeschreven en dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen. Doorgaans duurt deze procedure twee werkdagen. Gelieve u hiermee rekening te houden met het maken van de afspraak voor het ondertekenen.

Aandachtspunten
  • Opslagpercentage
    In de hypotheekakte staat doorgaans direct achter het bedrag van uw lening een tweede bedrag genoemd dat hoger is dan het bedrag waarvoor u de hypotheek heeft ingeschreven. De bank doet dit voor het geval u achterstand krijgt in de betaling van de rente. Indien u een maand de rente niet heeft betaald zal de bank niet meteen overgaan tot veiling. Zolang de bank de veiling niet inzet loopt uw achterstand op en kan hoger worden dan het bedrag waarvoor u de hypotheek heeft verleend. Om te voorkomen dat de bank haar voorrangspositie verliest (zie hiervoor) legt ze een veiligheidsmarge aan om toch alles wat ze van u tegoed heeft terug te kunnen halen uit de veilingopbrengst met voorrang boven eventuele andere schuldeisers.
  • Overbruggingshypotheek
    Indien u een bestaande woning gaat verkopen en een nieuwe woning aankoopt is het gebruikelijk dat u eerst de nieuwe woning aankoopt en vervolgens uw huidige woning verkoopt. De eventuele overwaarde komt pas vrij bij verkoop van uw bestaande woning. Deze overwaarde is over het algemeen een zogenaamde 'eigen woningreserve' en dient door u weer als eigen vermogen te worden ingebracht bij de aankoop van de nieuwe woning. De bank kan aanbieden om de door u gewenste eigen middelen voor de periode tussen de aankoop van uw nieuwe woning en de verkoop van de oude woning te overbruggen. De bank verstrekt dan een tijdelijke (overbruggings) lening die u aflost bij verkoop van de oude woning. Het kan zijn dat de bank aan u vraagt om een extra hypotheek te vestigen op uw oude en nieuwe woning. De tijdelijke hypotheek op uw oude woning wordt dan bij de eigendomsoverdracht van de oude woning terugbetaald aan de bank. De overbruggingshypotheek dient na verkoop van de oude woning te worden doorgehaald bij het Kadaster. Aan u worden de kosten in rekening gebracht voor de doorhaling bij het Kadaster van de overbruggingshypotheek (royementskosten).
Kantoor gesloten
Op 23 december is ons kantoor gesloten.
Gratis inloopspreekuur
Bekijk hier het schema voor de inloopspreekuren van de komende maanden.
Locatie Waalwijk
Mr. van Coothstraat 34a
5141 ES Waalwijk
 
Correspondentie adres
Postbus 9
5140 AA Waalwijk
 
Tel: 0416 33 26 12
Fax: 0416 33 57 42
info@meewisnotarissen.nl